A.Roland Holst


 •      

   

   

  UIT ' JEUGD " I

   

   

  Zooals een vrouw die hevig mint zich geeft
  In gloeiende overgaaf van lijf en ziel
  Aan hem die kwam als antwoord van haar droom,
  Zoo geeft ook elke dag als hij gewekt
  Rijst uit de slapen van het toekomst-zijn
  Aan die hem wekte gansch zijn levensvuur
  En gaat de tijd steeds als een minnaar voort
  Die in zijn grootheid wel verlaten moet
  Wie van zijn liefde leefde, maar hij voert
  De krachten die hij nam ook met zich mee --
  En elke dag die zoo verleden werd
  Weet dat zijn levensvuur blijft voortbestaan
  Als deel van hem aan wien hij alles gaf,
  En sterft gelukkig, zegenend den naam
  Van wien uit droom hem wekte tot den dood.


  Gelijk de tijd op trotsveerende schreden
  het hooggeheven lijf door vuur omgloord
  Als vorst gaat door het ruim der eeuwigheid,
  En nevels scheuren voor zijn gloedvol licht,
  En steeds in 't voortgaan hij de krachten neemt
  Van door zijn zonlicht leeggebrande dagen
  -- Zoo ging ook Erik's geest met hoogen tred
  Door de eerste landen van het groote rijk.
  Waarvan hij door zijn leven heerscher was,
  En dat, hoewel nog nevelenomhuld,
  Hij voelde groot te zijn, en ruim, en hoog,
  Want zwellend woeien winden langs hem heen
  Vol van het wijdruischende ruimtelied,
  En als zij kwamen uit het nevelrijk
  Dat voor zijn tocht lag, -- en nog nimmer niet
  Zich aan hem openbaarde, voelde hij
  In 't volle, ruime van dien ademtocht
  Dat wat hij binnenging wel groot moest zijn
  En vol van leven dat hij nog niet wist.
  En steeds vroeg hij den dag, lichtende rijzend
  Uit nevels die zijn voortgang scheuren deed,
  Of hij gezien had wat daar verder was,
  En of ooit bij één zon zichtbaar zou zijn
  Dood en de wereld van zijn menschbestaan,
  Of ooit één dag zou rijzen bij zijn komst
  Die hem zou tonen in één val van licht
  Wat in die raadseldichte neev'len was. --
  Maar al de dagen die hij zag en vroeg
  Wisten geen antwoord. --